دانلود پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی

 بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی

دانلود پایان نامه

پیش زمینه ی این تحقیق

بخش عمده ایی از غذاهای مصرفی در اروپا توسط مزارع کشاورزی بزرگ تولید می شود. ماهیت این سیستم های تولیدی به این صورت است که اغلب غذا با قیمت نسبتا کم تولید می شود اما مخارج زیادی در توزیع آن به محیط آلوده (مثل نیترات ، فسفات ، انباشتگی خوراکه آب ، آفت کش) وجود دارد. نیروهای پیش برنده ی اقتصادی به این معناست که سیستم تولیدی کشاورزی در دهه های اخیر در اروپا ادامه داشته است. از این رو مقابله با مشکلات تولیدی سیستم های تولید با کاهش مواد آلاینده مثل نیتروژن ، فسفر ، آفت کش ها CO2 و … لازم است .

در بین گروه های مزارع متمرکز ، متغیر های زیادی در کارامدی تولید وجود دارند که به کارایی محیطی مربوط می شوند . دو مثال از هلند که یکی از بزرگ ترین کشور های اروپایی در کشاورزی است نشان می دهد که :

  • در سال ۹۶/۱۹۹۵ ، ۳۳ درصد از کشاورزان تولید کننده لبنیات هلندی با تولید ۵۰۰/۱۱ کیلوگرم در هر هکتار ، مازاد نیتروژن کمتر از ۴۰۰ کیلوگرم در هر هکتار داشتند، از طرف دیگر ۳۳ درصد از کشاورزان تولید کننده ی لبنیات با تولید همیشگی کمتر از ۵۰۰/۱۱ کیلوگرم در هر هکتار مازاد نیتروژن بیش از ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار داشتند. (لانگلان ۱۹۹۷)
  • در استعلام میان کشاورزان سیب زمینی هلندی که از قارچ ها در برابر فیتوتروپ ها استفاده
    می کردند. ۱ تا ۲۱ کیلوگرم عناصر سازنده فعال در هر هکتار با متوسط ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار وجود داشت . تفاوت های کاربردی به ازاء ۷۰-۶۰ درصد از هر دوز د ر هر عملکرد و به ازاء ۴۰-۳۰ درصد تعداد عملکرد ها مشخص شده است.
حتما بخونید!  دانلود قالب چند منظوره وردپرس ایمپرزا Impreza

استاد راهنما : آقای ریاحی

تهیه کنندگان : بهنام طهماسبی – علی رضا بتوراک – هادی کریمی – خسرو کرمی

اطلاعات مدیریتی کافی ، پیش نیاز مهمی است که به کشاورزی کمک می کند کارایی بیشتری داشته باشند و تاثیرات محیطی را کم می کنند . اطلاعات مدیریتی را می توان با سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی (IOA) ارائه کرد . از این رو مقایسه ی سیستم IOA و آنالیز نقش IOA به عنوان ابزار مدیریتی جهت بهبود کارایی مزارع و کاهش آلودگی محیط است.

در تعداد زیادی از کشورها از موازنه غذایی در سطح کشاورز ی به عنوان ابزار مدیریتی جهت کشاورزان و یا به عنوان پایه ی خراج در مازاد مثل مواردی که برای هلند عنوان شد ، استفاده می شود. سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی دیگر مثل آفت کش انرژی است . ابتکار عمل زیاد ، برای گواهی نامه یا اهداف بازار یابی جنبه های مختلف را پوشش می دهند. کشور های متعددی مثل UK مفهوم عملکرد کشاورزی خوب ( GAP) را در یک سری راهنمایی برای کمک به مشاوران و کشاورزان توسعه داده اند که ریسک آلودگی خاک ، آب و هوا را زمانی کاهش می دهند که رشد کشاورزی از نظر اقتصادی ادامه می یابد (مثل MAFF 1998)

گرچه سیستم های IOA متعددی را در اروپا به کار می روند اما در حال حاضر بررسی کاملی برروی این سیستم ها ، هدف جزییات و کارایی آنها وجود ندارد . از این رو کشاورزی DG و محیط DG بررسی جامع و ارزیابی کلی برروی تجارب IOA انجام دادند.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل ۱
مقدمه
پیش زمینه این تحقیق
هدف از این تحقی
ساختار تحقیق
فصل ۲
خلاصه
۲-۲- مقدمه
۳-۲- روش
۱-۳-۲ موضوع
۲-۳-۲- پوشش جغرافیایی تحقیق
۲-۳-۳- روش تحقیق
۴-۲-۳- پرسشنامه
۴-۲- نتایج
۱-۴-۲- پرسشنامه های کامل شده
۵-۲- بحث
فصل
۱-۳- خلاصه
۲-۳- مقدمه
۳-۳- شرح و ارزیابی هر سیستم
۵- حساب های سبز
روش
نتایج
۱۰- موارد اخلاقی برای مزارع احشام
پیش زمینه
روش
نتایج
۱۳- مدیریت محیط بر کشاورزی
پیش زمینه
روش
نتایج
۱۹- عوامل کشاورزی اقتصادی
روش
آفت کش ها
نتایج
۲۸- برچسب محیطی کشاورزی
پیش زمینه
روش
نتایج
۵۰- REPRO8
پیش زمینه
روش
نتایج
سیستم هردبوکس
پیش زمینه
روش
نتایج
۲۴-سطح موازنه ی مواد غذایی مزارع
پیش زمینه
روش
نتایج
۴۰- مقیاس محیطی برای آفت کش ها
پیش زمینه
روش
نتایج
۳- مقیاس انرژی
پیش زمینه
روش
نتایج
۴-۳- مقایسه ی اوراقی
۱-۴-۳- هدف و محتوا
نتایج
فصل ۴
خلاصه
مقدمه

حتما بخونید!  دانلود قالب فروشگاهی دانش فایل برای وردپرس

۳-۴- انواع سیستم IOA و نشانه های به کار برده شده

۱-۳-۴- سیستم های IOA برای کاربرد های مختلف
۴-۴- انواع نشانه های به کار رفته در سیستم IOA
۱-۴-۴- سیستم IOA از دیدگاه مشاوران و کشاورزان
۱-۴-۴- ارزیابی سیستم مطابق با مصاحبه های انجام شده
۲-۴-۴- هزینه ها و منافع استفاده از سیستم IOA
۳-۴-۴- درک سیستم
۵-۴- این سیستم از دیدگاه محیط شناسان جامعه شناسان ارزیابی شده است
۱-۵-۴- افزایش آگاهی و تغییر گرایش ها
ارتباط با مدیریت
شرایط اقتصادی
سیستم ioa در ارتباط با بازار و برچسب گذاری
مواد منبع و مقیاس نشانه ها
سیستم IOA درارتباط با تنظیمات موجود
۲-۵-۴- تغییرات اسناد در کارایی محیط
عامل زمان
۶-۴- ارزیابی نشانه ها از دیدگاه علمی
۱-۶-۴- احتمال توضیح و مقایسه ی مقادیر نشانه
۶-۲-۴- رابطه ی میان نشانه و مدیریت مزارع

۱-۲-۶-۴- خطای مربوط به محاسبه ی نتایج مزارع

۲-۲-۶-۴- تعریف مرزهای درست سیستم

۳-۲-۶-۴- اهمیت عوامل بیرونی در کنترل مزارع

۷-۴- نتایج
فصل ۵
۱-۵- مقدمه
۲-۵- چرا استفاده از سیستم IOA در کشاورزی رشدکرد
ابزارهای کشاورزی
ابزار روش
۳-۵- چگونه استفاده از سیستم IOA را در کشور توسعه دهیم

ارتباط سیستم IOA برای اروپایی ها و قوانین ملی

سیستم IOA کامل درج عبه ابزار خدمات کشاورزی
۴-۵- چگونه نشانه ها را برای IOA توسعه دهیم
ضمیمه ی ۱

محصولات ویژه

دیدگاه خود را بیان کنید